Monday, March 8, 2010

เรียนลัดภาษาอังกฤษ ตอนที่ 14 : เมล็ดมะม่วง ฯ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


มะม่วงหิมพานต์ [cashew nut]อ่านว่า แคช'ชู นัท

No comments:

Post a Comment