Saturday, April 3, 2010

เรียนลัดภาษาอังกฤษ ตอนที่ 17 : ศัพท์การพูดเบื้องต้น

ฟังภาษาไทยแล้วจะรู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


No comments:

Post a Comment